Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska
Sezimovo Ústí > úvodní stránka > Město >

územní, strategický a krizový plán

Krizový plán města Sezimova Ústí

Krizový plán  města Sezimova Ústí je souhrnným plánovacím dokumentem, kterým město Sezimovo Ústí plánuje ve své věcné a územní působnosti opatření a postupy pro případ vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací.

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

Stanovisko generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k otázce ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí.

 


Územní plánování ve městě Sezimovo Ústí

Mezi základní činnosti obce na úseku územního plánování je soustavné sledování a vyhodnocování stavu jejího správního území a potřeb pro jeho rozvoj. Rozhodování o tom, v jakém rozsahu a jakým postupem (v mezích zákonných ustanovení) pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán je výsadním právem obce, neukládá to ani stavební zákon, ani jiný předpis.

Povinností ze stavebního zákona je však sledovat, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých byla územně plánovací dokumentace pořízena. Schválený územní plán je pro území, které zahrnuje, základním dokumentem, který určuje práva a povinnosti při naplňování cílů a úkolů územního plánování, předpokladem k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody, ovzduší.

 

územní plán rok 2023

 

územní plán - textová část

územní plán - grafická část

Strategický plán rozvoje města

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje města. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.

Strategický plán, který byl schválen zastupitelstvem města  a je členěn na 5 prioritních oblastí, ty dále na cíle, opatření a aktivity.

Prioritní oblasti

Infrastruktura a životní prostředí

Město s rozvinutou infrastrukturou, zajišťující základní životní potřeby obyvatel a podnikatelů ve městě, využívající dopravního napojení na blízké státy EU, těžící z výhodné geografické polohy
a chránící své životní prostředí ekologicky šetrnou dopravou. Město bude využívat územního plánování
k zabezpečení trvalého souladu zájmů ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje.

Podpora podnikání

Město s dostatečnou podporou přílivu investic a disponující kvalifikovanou, flexibilní a zdravou pracovní silou pro podnikání a investice většího rozsahu, vytvářející dostatek pracovních příležitostí, podporující malé a střední podnikání a trvale udržitelné hospodaření v zemědělství.

Cestovní ruch, kultura, památky a sport

Město navazující na bohaté přírodní, kulturní a historické dědictví, využívající vlastní turistický potenciál, se širokou nabídkou služeb pro rekreaci návštěvníků v souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje. Město bude aktivně bojovat proti chátrání a znehodnocování kulturních movitých a nemovitých památek. Město bude rozvíjet a podporovat kulturní, společenské
a sportovní zázemí pro zajištění sounáležitosti místních obyvatel s územím města.

Rozvoj lidských zdrojů

Město využívající efektivní a flexibilní trh práce a disponující kvalifikovanou
a konkurenceschopnou pracovní silou. Město bude podporovat integraci jak osob ohrožených sociální exkluzí, tak osob nadprůměrně nadaných systémem institucí a služeb a eliminací bariér znesnadňujících zapojení těchto osob do pracovního procesu. Město disponující dostatečnou vzdělávací infrastrukturou, rozvinutým systémem celoživotního vzdělávání.

Kvalita života

Město podporující zdravý a kvalitní život všech obyvatel, spokojené bydlení zejména mladých rodin s dětmi, dostupné zdravotní a sociální služby pro seniory, nabízející kvalitní a odpovídající pracovní příležitosti, vzdělání, kulturní a sportovní vyžití pro místní obyvatele.

 

strategický plán rozvoje města

Plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí

Plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o otevřený dokument, který může být měněn či doplňován v závislosti na aktuálních prioritách města.

Obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu, opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města a určuje prostředky z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Cílem je podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit způsob jeho financování.

Plán rozvoje sportu ve městě Sezimovo Ústí
stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace