Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 31.5.2023 13:59:03 do: 19.6.2023

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie v oblasti:

Planá nad Lužnicí Průmyslová čp. 458,936,879,882,569,570,493,938,PŠV stavby s.r.o. za č.p. 569,896,953,937 dne 19.06.2023 - viz příloha

 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 31.5.2023 13:50:13 do: 15.6.2023

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 15.06.2023 přerušena dodávka elektrické energie pro oblast Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí zahrádky Jitřenka, ul. Na Vrších, zahrádky Smolín, lokalita Kravín, část ul. Chýnovská od Vodních staveb až dálnice vše - lokalita Svit - viz přiložena příloha.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 31.5.2023 09:13:00 do: 12.6.2023

EVO Planá - Energie z odpadu Táborska

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, jako příslušný úřad oznamuje zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I - posuzování vlivů na životní prostředí.

Odkaz na portál s uveřejněnou dokumentací EIA projektu EVO.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2080?lang=cszodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.5.2023 12:16:07 do: 30.6.2023

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů v DPS

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů v DPS z jednání Bytové komise dne 24.05.2023.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 26.5.2023 14:36:19 do: 7.6.2023

Pozvánka na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí

Starosta města zve spoluobčany na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konané dne 07.06.2023 ve foyer Spektrum.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 26.5.2023 11:25:11 do: 16.6.2023

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci  - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 26.5.2023 11:20:40 do: 13.6.2023

Aukční vyhláška

Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej pozemků - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 24.5.2023 14:58:33 do: 5.6.2023

Aukční vyhláška

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej družstevního podílu ve Stavebním bytovém družstvu Tábor - viz přiložený dokumentzodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 22.5.2023 16:12:58 do: 6.6.2023

Záměr uzavření smlouvy o směně pozemků

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr uzavření smlouvy o směně pozemků parc. č. 834/10 ve vlastnictví města Sezimovo Ústí za nově vzniklý pozemek parc. č. 834/29 ve vlastnictví města Planá nad Lužnicí. Blíže viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 19.5.2023 13:46:28 do: 7.6.2023

Závěrečný účet města Sezimovo Ústí za r. 2022; Účetní závěrka za r. 2022zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 17.5.2023 09:41:01 do: 14.6.2023

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 75/10

Záměr města pronajmout byt č. 75/10, o velikosti 1+0, v 1.nadzemním podlaží, čp. 754, ulice Husovo nám., Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 17.5.2023 09:39:59 do: 14.6.2023

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 494/14

Záměr města pronajmout byt č. 494/14, o velikosti 1+1, v 2.nadzemním podlaží, čp. 494, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.5.2023 16:13:29 do: 20.6.2023

Vyhlášení výběrového řízení

Krajský úřad Jihočeského kraje vyhlašuje na návrh uchazeče výběrové řízení pro poskytování zdravotnických služeb v oboru všeobecného praktického lékařství na území města Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 5.5.2023 08:48:15 do: 5.6.2023

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže rocezodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 20.3.2023 10:10:18 do: 30.6.2023

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2022zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 28.2.2023 14:54:36 do: 1.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště České Budějovice, odbor Odloučené pracoviště Tábor, vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Více viz přiložené dokumenty.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 21.12.2022 09:04:55 do: 31.12.2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2023 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace