Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 3.2.2023 14:41:54 do: 15.2.2023

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí

Starosta města zve občany na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konaného dne 15.02.2023 od 18 hodin ve foyer Spektrum, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.1.2023 14:03:45 do: 8.2.2023

Záměr města pronajmout NP - MVS č. 4

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje pronájem nebytového prostoru - malá výkladní skříň č. 4, nám. Tomáše Bati čp. 664, 391 02 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.1.2023 14:02:42 do: 8.2.2023

Záměr města podnajmout NP - VVS č. 4

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje podnájem nebytového prostoru - velká výkladní skříň č. 4, nám. Tomáše Bati čp. 663, 391 02 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.1.2023 10:58:07 do: 15.2.2023

Koupaliště POHODA - výběrové řízení bufet s předzahrádkou

Správa města Sezimovo Ústí vyhlašuje VŘ na nájem nebytových prostor na koupališti POHODA – bufet o výměře 19 m² a předzahrádky o výměře 95 m².zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 21.12.2022 09:04:55 do: 31.12.2023

Svazek obcí mikroregionu Táborsko - schválený rozpočet

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje schválený rozpočet na rok 2023 (viz přiložený dokument).zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.10.2022 08:49:51 do: 0.0.0000

Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky - „Zateplení bytového domu čp. 619“

Veřejný zadavatel Správa města Sezimovo Ústí (dále též „zadavatel“) vyhlašuje, v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, výběrové řízení dle podmínek následující Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávacích podmínek, které jsou součástí této výzvy.

Zakázka je vypisována jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce.

Bližší informace - https://www.sezimovo-usti.cz/index.phpzodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace