Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 30.11.2022 14:27:21 do: 16.12.2022

Záměr uzavření dodatků s TJ Spartak

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr:

a) uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 26.03.2014,

b) uzavření Dodatku č. 3 k nájemní/pachtovní smlouvě ze dne 26.09.2007, ve znění dodatků č. 1 ze dne 01.12.2014 a č. 2 ze dne 17.10.2016.

Více viz přiložený dokument.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.11.2022 08:44:51 do: 16.12.2022

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy č.j. MěÚ SÚ/9588/2022 ze dne 29.11.2022, ve věci stavby: Zimní stadion Planá nad Lužnicí Planá, viz příloha.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.11.2022 08:40:17 do: 16.12.2022

Územní rozhodnutí Městského úřadu Sezimovo Ústí, Odboru stavebního

Územní rozhodnutí Městského úřadu Sezimovo Ústí, Odboru stavebního, č.j. MěÚ SÚ/9488/2022 ze dne 25.11.2022, o umístění stavby: Zahradní - garáže řada 4 (č. stavby 1030071305), viz příloha.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.11.2022 11:23:31 do: 29.1.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Starosta města v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. d) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, zveřejní na úřední desce nejpozději 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 28.11.2022 17:52:08 do: 14.12.2022

Návrh rozpočtu r. 2023zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 25.11.2022 10:15:42 do: 30.12.2022

Mikroregion Táborsko - výkaz

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních radzodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.11.2022 17:18:52 do: 8.12.2022

Společné povolení

Městský úřad Sezimovo Ústí vydává společné povolení - venkovní skladové a manipulační plochy - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.11.2022 17:16:25 do: 8.12.2022

Územní rozhodnutí

Městský úřad Sezimovo Ústí vydává územní rozhodnutí na stavbu : Akumulační nádrž na vyvážení odpadní vody - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 21.11.2022 11:14:38 do: 7.12.2022

Záměr uzavření dodatku se společností CENTES

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr uzavření dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne 29. 3. 2000, se společností CENTES Sezimovo Ústí, a. s., IČ: 25111183, sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí. Více viz přiložený dokument.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.11.2022 09:11:18 do: 6.12.2022

Aukční vyhláška

Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.11.2022 08:45:11 do: 5.12.2022

Aukční vyhláška

Vyhlášení konání elektronické aukce - viz přílohazodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.11.2022 08:41:46 do: 1.12.2022

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost EG. D si Vás dovoluje upozornit, že dne 29.11.2022 bude přerušena dodávka el. energie - ul. Vítkovecká čp.141, Sezimovo Ústí - od 8 hodin do 16 hodinzodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.11.2022 13:56:23 do: 11.1.2023

Záměr města pronajmout byt č. 638/35

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 638/35, o velikosti 1+1, v 5. nadzemním podlaží, čp. 638, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.11.2022 13:54:56 do: 11.1.2023

Záměr města pronajmout byt č. 619/08

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 619/08, o velikosti 2+1, v 2. nadzemním podlaží, čp. 619, ulice Táboritů, 391 02 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 11.11.2022 12:52:15 do: 31.12.2022

Upozornění správce VN a NN na potřebu ořezu větví

Společnost EG.D, a.s. žádá vlastníky pozemků s dřevinami, které zasahují do ochranných pásem, o ořez větví těchto dřevin. Bližší informace v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.11.2022 14:58:37 do: 29.1.2023

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starosta města v souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. c) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, stanoví nejpozději 60 dnů přede dnem volby prezidenta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak,  aby počet členů byl nejméně 5, s vyjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná. zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.10.2022 08:49:51 do: 0.0.0000

Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky - „Zateplení bytového domu čp. 619“

Veřejný zadavatel Správa města Sezimovo Ústí (dále též „zadavatel“) vyhlašuje, v zájmu uzavřít o předmětné zakázce smlouvu, výběrové řízení dle podmínek následující Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávacích podmínek, které jsou součástí této výzvy.

Zakázka je vypisována jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce.

Bližší informace - https://www.sezimovo-usti.cz/index.phpzodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.10.2022 11:24:13 do: 0.0.0000

Informace o zverejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ;

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ; ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ.

Předmětné dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Sezimovo Ústí www.sezimovo-usti.cz, sekce město, ekonomické informace.

V listinné podobě jsou k dispozici k nahlédnutí u tajemnice MěÚ Sezimovo Ústí, kancelář č.d. 307.  zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 29.6.2022 09:49:23 do: 30.6.2027

Rekonstrukce ulic Hromádkova a Šafaříkova podpořeny dotací z ministerstva

Projekt „Obnova ulic Šafaříkova a Hromádkova v Sezimově Ústí“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo v rámci svého dotačního programu Podpora rozvoje regionů 2019+ uvedený projekt finančně podpořilo částkou 6 787 433 Kč. Celkové stavební náklady činily téměř  20 mil. Kč.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.11.2021 10:47:51 do: 31.12.2022

Informace k vyžádání si existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace