Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, jsou uveřejňovány v této sekci webových stránek města.

Zakázky podlimitní a nadlimitní jsou uveřejňovány na webovém portálu: 

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00252859

 

 


 

Městské středisko kultury a sportu, p.o., náměstí Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí, ICO: 711 95 424, zastoupené ředitelkou Mgr. Zuzanou Bláhovou, vyzývá zájemce k podání nabídky „Rekonstrukce topné soustavy a výměna stávajícího zdroje vytápění restaurace Luna, čp. 1389, Sezimovo Ústí“.

Zakázka je vedena v souladu s ustanovením § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dále v souladu se schválenými pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR usn. č. 48/2021 platnými od 26. 1. 2021.

Termín podání písemné nabídky je do 30. 6. 2022 do 11:00 hod. Termín realizace je možný v období od 1. 9. 2022 do 13. 11. 2022.

Podrobnější informace v detailu.

RESTAURACE HILTON SEZIMOVO ÚSTÍ,
výzva k podání nabídky
návrh smlouvy o dílo
krycí list
čestné prohlášení
výkaz výměr restaurace

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky pod názvem: „Oprava chodníků v ul. Švehlova v Sezimově Ústí“.

Město Sezimovo Ústí  

Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

zastoupené starostou města Mgr. Ing. Martinem Doležalem, LL.M.

Vyzývá zájemce k podání nabídky  na realizaci zakázky pod názvem:  Oprava chodníků v ul. Švehlova v Sezimově Ústí“.

Veřejná zakázka malého rozsahu - mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. – na stavební práce je vedena v souladu se schválenými pravidly Rady města Sezimovo Ústí pro zadávání VZMR platnými od 26. 1. 2021 pod číslem zak. 9/2022.

Vymezení a předmět plnění veřejné zakázky 

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací na opravu chodníků podél ul. Švehlova v Sezimově Ústí I dle předloženého výkresu oprav a položkového rozpočtu. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.200.000 Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena (v Kč) bez DPH. Lokalizace místa zde: https://mapy.cz/s/juvucuzele (úsek mezi body 1 a 2).

Předpokládaný termín: zahájení stavby: 1. 8. 2022, dokončení stavby: 16. 9. 2022.

V případě, že máte zájem, podejte nabídku v termínu do čtvrtka 7. 7. 2022, 11:30 hod.

Požadavky na podání nabídky

Uchazeč předloží:

Oceněný výkaz výměr

Krycí list nabídky

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě na podatelnu MěÚ Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, Sezimovo Ústí. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky: Oprava chodníků v ul. Švehlova v Sezimově Ústí - NEOTEVÍRAT a na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. Uzavřením obálky se pro účely této výzvy rozumí opatření obálky na uzavření podpisem a razítkem uchazeče.

Dodavatel (uchazeč) stanoví nabídkovou cenu za celý předmět plnění vztahující se k předmětu zakázky, a to na základě ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkového rozpočtu), který je v příloze této výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně souvisejících nákla­dů. Dodavatel (uchazeč) je svou nabídkou vázán po celou zadávací lhůtu, která je stanovena do 31. 7. 2022.

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční následně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to 7. 7. 2022 ve 12:30 h. 

Zadavatel umožňuje všem uchazečům po domluvě s administrátorem zakázky zúčastnit se prohlídky místa individuálně.

 

S pozdravem

 

Bc. Petr Klíma
referent odboru rozvoje

administrátor veřejné zakázky

Město Sezimovo Ústí

tel.:      +420 381 201 143

mobil.: +420 777 009 817

výkres opravy
krycí list
rozpočet slepá

Výzva zájemce k podání nabídky „ZTZ OZ Nechyba MK K Hájence“.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace