Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 24.9.2021 09:24:15 do: 10.10.2021

Záměr prodeje bytů v ul. Dukelská, č. p. 621

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje bytových jednotek č. 621/25, 621/26, 621/27, 621/28 a 621/29 v ul. Dukelská. Více viz přiložený dokument.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.9.2021 15:18:16 do: 10.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností. Starosta v oznámení upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.9.2021 14:50:57 do: 28.9.2021

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Město Planá nad Lužnicí podalo návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ke společnému povolení stavby: Rozšíření Městského úřadu Planá nad Lužnicí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.9.2021 14:48:35 do: 7.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v oblasti chat pod hřištěm Soukeník u řeky pod jezem dne 7. 10. od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.9.2021 14:46:57 do: 6.10.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Dukelské ulici č. p. 638; 639 a 640 dne 6. 10. od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.9.2021 14:44:32 do: 10.10.2021

Pozvánka na školení

V souladu s ustanovením § 14c odst. 2, věty druhé, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, se vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit doručí vyvěšením na úřední desce.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.9.2021 10:54:23 do: 30.9.2021

Dražební vyhláška – elektronická dražba

Exekutorský úřad Plzeň – město nařizuje dražebu nemovitosti p. č. st. 89, jehož součástí je stavba č. p. 1 v obci Keblice v okrese Litoměřice.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.9.2021 16:05:35 do: 10.10.2021

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Dle ustanovení § 14c odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, starosta svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem voleb. Dle § 14c odst. 2 téhož zákona oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2021 15:17:13 do: 9.10.2021

Projekt pro zlepšení orientace v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny ČR

Spolek volbiště tvoří skupina analytyků s různými politickými přesvědčeními a mezioborovým přesahem. Jejich cílem je motivovat aktivní voliče, aby se zapojili do klíčového rozhodování o podobě politické reprezentace naší země a přesvědčit je, že každý hlas sehrává nepostradatelnou roli. Na webových stránkách https://volbiste.cz se snaží zlepšit povědomí o problematice voleb do zastupitelských orgánů České republiky

Tato platforma poskytuje rozsáhlý a detailní soubor informací. Prostřednictvím jednotlivých tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány názory, stanovsika a řešení společenských a politických témat podle jednotlivých politických stran působících v českém politickém prostředí.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2021 13:20:07 do: 13.10.2021

Záměr města pronajmout byt č. 1113/33

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 1113/33, o velikosti 3+1, v 7.nadzemním podlaží, č. p. 1113, ulice Průmyslová , Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2021 13:18:51 do: 13.10.2021

Záměr města pronajmout byt č. 611/14

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 611/14, o velikosti 2+1, v 5. nadzemním podlaží, č. p. 611, ulice Dukelská, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2021 13:17:32 do: 13.10.2021

Záměr města pronajmout byt č. 602/01

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č 602/01, o velikosti 1+1, v 1.nadzemním podlaží, č. p. 602, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.8.2021 15:02:36 do: 10.10.2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Dle ust. § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45 dnů přede dnem voleb.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2021 14:18:10 do: 10.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Dle ust. § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, starosta stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem voleb minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná.

 

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2021 11:15:21 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.5.2021 11:04:04 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace