Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 17.5.2022 13:26:19 do: 2.6.2022

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje

záměr uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1111/12, ul. Průmyslová čp. 1111, Sezimovo Ústí, o velikosti 1+0 a započitatelné ploše 33 m2, který je ve vlastnictví města Sezimovo Ústí, za měsíční nájemné ve výši 5 272 Kč, s p. K. Z., a to od 1. 7. 2022 na dobu určitou do 30. 6. 2023, s možností prodloužení tohoto nájemního vztahu na dobu neurčitou. Nájemní smlouva bude uzavřena z důvodu veřejného zájmu s nájemcem, jehož zaměstnání v p. o. Správa města Sezimovo Ústí je pro město důležité.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.5.2022 16:10:11 do: 31.5.2022

Opatření obecné povahy - Městský úřad Tábor

Městský úřad Tábor stanovuje místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci Svépomoc , čp. 1500zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 16.5.2022 14:23:50 do: 1.6.2022

Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 207/70

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr prodeje části pozemku parc. č. 207/70, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 1.685 Kč/m2. Více viz přiložený dokument.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 12.5.2022 12:50:12 do: 30.5.2022

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje

svůj záměr  prodeje pozemku parc.č. 199/42  – ostatní plocha/zeleň, o výměře 352 m2, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 12.5.2022 12:49:25 do: 30.5.2022

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje

svůj záměr pronájmu části pozemku parc. č. 207/4 – ostatní plocha/jiná plocha, LV č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, o rozsahu cca 304 m2, za roční nájemné ve výši 30 Kč za 1 m2.

 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 11.5.2022 15:37:18 do: 19.5.2022

Zasedání Zastupitelstva JIhočeského kraje

Dne 19.05.2022 se  koná Zastupitelstvo Jihočeského kraje od 10 hodin v Českých Budějovicích.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.5.2022 13:34:19 do: 25.5.2022

Přerušení dodávky elektrické energie

Společnost eg.d oznamuje, že dne 24.05.2022 bude přerušena dodávka el. energie v oblasti Sezimovo Ústí zahrádkářská kolonie mezi E55 a ulicí Lužnickázodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.5.2022 10:52:23 do: 6.6.2022

Výběrové řízení na pronájem bytu č. 491/05

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 491/05, o velikosti 2+1, v 3.nadzemním podlaží, čp. 491, ulice Lipová, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 6.5.2022 08:26:29 do: 31.5.2022

Výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů z jednání Bytové komise dne 4. 5. 2022.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 5.5.2022 09:52:27 do: 10.6.2022

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. - kalkulace a skutečnost v rámci vyúčtování vodného a stočného za rok 2021zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 2.5.2022 13:20:27 do: 1.6.2022

Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zába

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, o ochraně veřejného pořádku, o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinské a obdobné činnosti, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném pro zajištění veřejného pořádku.

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 27. 4. 2022 usnesením č. 14/2022/20  usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b) a d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 26.4.2022 13:03:09 do: 26.5.2022

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Na všech územních pracovištích je k nahlédnutí hromadný předpis - Daň z nemovitých věcí na rok 2022zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 11.4.2022 08:14:45 do: 31.8.2022

Návrh závěrečný účet za rok 2021

Svazek obcí mikroregionu Táborsko  k 31.12.2021zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 11.2.2022 09:49:59 do: 15.9.2022

Informační leták o poslední možnosti získat dotaci na nové kotle a informace jak správně topit

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1. 9. 2022 zakázán.
 zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 23.11.2021 10:47:51 do: 31.12.2022

Informace k vyžádání si existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 3.11.2021 12:29:56 do: 31.5.2022

Podmínky pro získání kotlíkové dotace a žádost Jihočeského kraje o vyplnění dotazníku

Pro zájemce o dotaci na výměnu starého kotle přinášíme podrobnější podmínky pro získání dotace a zveřejňujeme žádost Jihočeského kraje, aby potencionální žadatelé již nyní vyplnili dotazník o předběžném zájmu o dotaci.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Eva Urbanová

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace