Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 12.8.2020 14:46:12 do: 28.8.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení ve věci "Rekonstrukce parkovacích ploch a chodníků ulice Dukelská - Sezimovo Ústí II".zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 12.8.2020 14:40:55 do: 0.0.0000

Upozornění pro občany

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Jihočeském kraji vydala Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje (dále jen „KHS“) dne 27.07.2020 pro celý Jihočeský kraj následující mimořádné opatření a doporučení:

Pro Jihočeský kraj platí s účinností ode dne 29.07.2020 od 0:00 hod. do odvolání toto NAŘÍZENÍ: 

 • zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod., a to:

 • ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb

 • ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově (zákaz se nevztahuje na zaměstnance, kteří jsou od veřejnosti oddělení technickou přepážkou).

   

  Dále KHS DOPORUČUJE nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech, mimo bydliště (např. pošty, obchody a nákupní centra) a ve všech prostředcích veřejné dopravy (vlaky, autobusy, MHD).

   

  Žádáme tímto občany, aby výše uvedené nařízení KHS dodržovali a od středy 29.07.2020 do budovy městského úřadu vstupovali se zakrytými ústy a nosem.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.8.2020 15:42:05 do: 26.8.2020

Městský úřad Sezimovo Ústí jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl v souladu s § 32 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:
Podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu se panu Jiřímu Burkalo, nar. 30.06.1980, trvale bytem Tábor, Žižkovo nám. 3/3, k hájení jeho práv ve věci žádosti o změnu příjmení nezletilých dětí Daniely Tušilové a Jindřicha Tušila, vedené pod sp. zn. MěÚ SÚ/4791/2020/OSP/PEL ustanovuje opatrovníkem Ing. Jana Aujezdecká, Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.8.2020 10:17:32 do: 22.8.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, vydává opatření obecné povahy, kterým stanovuje místní úpravu provozu v ulici Svépomoc a K Hájence v Sezimově Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.7.2020 09:17:49 do: 31.8.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 28.7.2020 14:37:21 do: 17.8.2020

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Dne 17. 8. 2020 bude v době od 8:00 do 11:00 hodin přerušena dodávka eletrické energie v ulici Švehlova č. p. 831.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.7.2020 12:13:28 do: 3.10.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovil starosta města minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2020 12:38:32 do: 31.8.2020

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Městský úřad Sezimovo Ústí jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a podle ustanovení § 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších z moci úřední rozhodl takto:

Poplatníkům místního poplatku z pobytu dle článku 8 Obecně závazné vyhlášky města Sezimovo Ústí č. 4/2019 se podle zákona o místních poplatcích a daňového řádu v důsledku postižení mimořádnou událostí, pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2 na území České republiky, zcela promíjí místní poplatek z pobytu stanovený čl. 12 této obecně závazné vyhlášky za období od 16.06.2020 do 31.8.2020.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.6.2020 09:18:40 do: 30.6.2021

Závěrečný účet mikroregionu Táborsko za rok 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 18.5.2020 09:33:58 do: 31.12.2020

Zpřísnění hygienických opatření v autobusech COMETT PLUS, spol. s r. o.

Dopravce z důvodu preventivních opatření kvůli zpomalení šíření koronaviru zpřísňuje hygienická opatření pro cestující následujícím způsobem. Od 18. 3. 2020 0:00 platí zákaz vstupu do autobusů MHD a linkové autobusové dopravy osobám bez zakrytí úst a nosu (rouškou, šátkem, šálou apod)zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 24.3.2020 08:57:58 do: 31.12.2020

Změna v omezení vstupu do prodejen

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů nad 65 let a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin.

Toto nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.3.2020 13:12:10 do: 31.12.2020

Žádost praktických lékařů

Praktičtí lékaři, provozující své ordinace v Sezimově Ústí, žádají pacienty, aby omezili návštěvy ordinací a komunikaci řešili telefonicky. Provádění odběrů, preventivních prohlídek a jiných podobných úkonů je dočasně odloženo.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.3.2020 13:32:37 do: 0.0.0000

Uzavření denního stacionáře

Oznamujeme, že bude s platností od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřen Denní stacionář Sezimovo Ústí.

Bližší informace sdělí pracovnice stacionáře 605 359 317 nebo sociální pracovnice, Bc. Veronika Benáková 734 265 659.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.1.2020 10:56:27 do: 31.12.2020

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko na rok 2020zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace