Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
úřední deska novinky
zveřejněno od: 3.12.2021 14:49:42 do: 15.12.2021

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí

Pozvánka na 18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sezimovo Ústí, konané dne 15.12.2021 od 18:00 hodin ve foyer Spektrum, nám. Tomáše Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.12.2021 14:40:15 do: 20.12.2021

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou - MK/33 C

, v ulici K.H. Borovského, před domem č.p. 506, Sezimovo Ústí, viz příloha.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 1.12.2021 13:28:13 do: 17.12.2021

Záměr pachtu části pozemku parc.č. 788/1 (Hus. náměstí), obec a k.ú. Sezimovo Ústí, pod novinovým stánkem

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje tímto svůj záměr pachtu části pozemku parc.č. 788/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, LV č. 10001, o výměře cca 8 m2, obec a k.ú. Sezimovo Ústí, pod prodejním novinovým stánkem, od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, za roční nájemné ve výši 4.800 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.11.2021 13:45:01 do: 16.12.2021

Záměr uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí - CENTES Sezimovo Ústí, a. s.

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí ze dne 29.03.2000, se společností CENTES Sezimovo Ústí, a. s., IČ: 25111183, sídlem Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí, s předmětem nájmu: systém vytápění, tj. stavby, technologické zařízení (primární a sekundární rozvody tepla, výměníkové stanice, domovní předávací stanice a měřiče tepla), komunikací, pozemků a drobného hmotného investičního majetku, dle přiloženého návrhu dodatku smlouvy s tím, že doba trvání uvedené smlouvy bude prodloužena do 31.12.2022.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.11.2021 13:41:51 do: 16.12.2021

Záměr budoucího pronájmu - parkovací místa v ul. Rudé armády, Sezimovo Ústí - ARTEX GROUP s.r.o.

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr budoucího pronájmu:

a) 15 parkovacích míst pro parkování osobních automobilů na parkovišti v ul. Rudé armády, na dobu určitou v trvání 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby: „Bytový dům Astra Sezimovo Ústí II“ společnosti Pod Zakletým a.s., IČ 274 54 622, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 679/94, PSČ 120 00, s tím, že podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude plnění povinností investora, vyplývající z dohody o poskytnutí příspěvku, uzavřené s ARTEX GROUP s.r.o. dne 04.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.09.2020 a dohody o postoupení smlouvy a změně ručitele ze dne 25.06.2021 a nájemné ve výši 10.400 Kč/místo/rok, tj. celkem 1.560.000 Kč, bude započteno proti poskytnutému příspěvku dle uvedené smlouvy;

b) 5 parkovacích míst pro parkování osobních automobilů na parkovišti v ul. Rudé armády, na dobu určitou v trvání 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby: „Bytový dům Astra Sezimovo Ústí II“ společnosti Pod Zakletým a.s., IČ 274 54 622, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 679/94, PSČ 120 00, za nájemné ve výši 10.400 Kč/místo/rok, celkem 520.000 Kč.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.11.2021 10:19:09 do: 17.12.2021

Záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 734

Město Sezimovo Ústí, zastoupené příspěvkovou organizací Správa města Sezimovo Ústí, zveřejňuje záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 734 – prostoru kabelovny o celkové výměře 21,5 m2, prostoru schodiště o celkové výměře 11,8 m2 a prostoru technologie o celkové výměře 31,5 m2 za celkové nájemné ve výši 89 674,10 Kč/rok, firmě CETIN, a.s., IČ 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – Libeň, a to od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 1 rok.    zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.11.2021 16:10:55 do: 15.12.2021

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2025 - aktualizace a doplněnízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 29.11.2021 15:59:46 do: 15.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 25.11.2021 13:17:01 do: 15.12.2021

Výsledky výběrového řízení na pronájmy bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 24. 11. 2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 23.11.2021 10:47:51 do: 31.12.2022

Informace k vyžádání si existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.11.2021 16:32:45 do: 8.12.2021

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že z důvodu uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí může být zhoršena kvalita příjmu televizního signálu přes anténu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 22.11.2021 16:30:38 do: 7.12.2021

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D oznamuje přerušení dodávky elektrické energie v Dukelské ulici č. p. 673 a Průmyslové ulici č. p. 651 dne 7. 12. od 8:00 do 16:00 hodin.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.11.2021 12:28:46 do: 6.12.2021

Pronájem části pozemku parc.č. 830/1, obec a k.ú. Sezimovo Ústí - Zásilkovna s.r.o.

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje svůj záměr pronájmu části pozemku parc.č. 830/1 k.ú. Sezimovo Ústí o výměře cca 2 m2 za účelem umístění bezkontaktního výdejového boxu společností Zásilkovna s.r.o.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.11.2021 09:07:51 do: 15.12.2021

Nabídka pachtu nebytového prostoru - bufet - POHODA

Město Sezimovo Ústí, zastoupené příspěvkovou organizací Správa města Sezimovo Ústí nabízí formou obálkové metody k pachtu nebytový prostor ve sportovně - rekreačním areálu POHODA.

Více informací o podmínkách výběrového řízení - viz. příloha a na telefonu 777 794 872.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.11.2021 13:03:38 do: 8.12.2021

Návrh střednědobého výhledu 2023 - 2025 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj střednědobý výhled na období let 2023 - 2025.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.11.2021 13:02:21 do: 8.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj návrh rozpočtu na rok 2022.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.11.2021 15:24:07 do: 31.12.2023

Sdělení stavebním úřadům - Archeologie

Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, jako příslušný orgán státní památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto


s d ě l e n í :


Území ČR je obecně považováno za území s archeologickými nálezy s výjimkou ploch nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu (tj. za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří). Vzhledem k této skutečnosti se na Vás vztahují povinnosti uvedené v ustanovení § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kde se hovoří o tom, že „Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.“
Podrobnosti o Vašich povinnostech jsou uvedeny v příloze.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.11.2021 12:29:56 do: 31.5.2022

Podmínky pro získání kotlíkové dotace a žádost Jihočeského kraje o vyplnění dotazníku

Pro zájemce o dotaci na výměnu starého kotle přinášíme podrobnější podmínky pro získání dotace a zveřejňujeme žádost Jihočeského kraje, aby potencionální žadatelé již nyní vyplnili dotazník o předběžném zájmu o dotaci.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.9.2021 15:26:27 do: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy z důvodu změn okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 16.6.2021 11:15:21 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 2/2021.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.6.2021 13:34:14 do: 30.6.2022

Závěrečný rozpočet Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj závěrečný rozpočet.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.5.2021 11:04:04 do: 31.12.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 5.1.2021 10:16:17 do: 31.12.2021

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborskozodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 30.10.2020 11:14:29 do: 0.0.0000

Prominutí zmeškání úkonu

Komise pro projednávání přestupků města Sezimovo Ústí jako správní orgán dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, sděluje osobám, které vůči tomuto správnímu orgánu měly/mají na základě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona učinit úkon v době nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, že mohou správní orgán dle ustanovení § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, požádat o prominutí zmeškání lhůty k provedení daného úkonu, pokud je dán nějaký závažný důvod, a to do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která podateli bránila úkon učinit. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon. Pominutím překážky pro učinění úkonu se rozumí ukončení trvání nouzového stavu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 27.10.2020 11:10:29 do: 0.0.0000

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. října 2020 č. 1103 o přijetí krizového opatřenízodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.4.2020 14:50:21 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o některých opatřeních odchylných od ustanovení § 29, § 31, § 32 a § 33 lesního zákona v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.1.2020 14:32:42 do: 0.0.0000

Podatelna Městského úřadu Sezimovo Ústí

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 13.12.2019 07:42:12 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR vydává opatření obecné povahy, kterým se z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR mění a doplňuje opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 2.9.2019 15:52:42 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.4.2019 10:19:34 do: 31.12.2022

Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává opatření obecné povahy, kterým rozhodlo o opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace