Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Tel.:   381276003,  Mob.: 723149972

 

Pokud se nedovoláte ani na jedno zde uvedené tel. číslo, volejte Policii ČR, v naléhavých případech 158. Pokud Váš problém či dotaz snese odkladu, napište nám na naši e-mailovou adresu. Vzhledem k tomu, že MP má v současné době 4 strážníky, jsou služby převážně přizpůsobeny takto:

 

PO - PÁ

07.00 - 19.30  / denní služba 

PÁ, SO

18.00 - 06.00 / ob víkend noční služba

ST

08.00 - 17.00 / úřední hodiny na služebně 

SO, NE 

mimořádné události

 

MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie, kterou řídí starosta, byla zřízena Zastupitelstvem města Sezimovo Ústí dne 1. září 1992 jako orgán města. V současné době zde pracují čtyři strážníci včetně vedoucího MP.

Zákon o obecní policii č.553/1991 Sb. stanovil pro policii města jako hlavní úkol zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a to zejména:

  • dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku ( § 5 Zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích - neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,zneváží postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, maření vykázání ze společného obydlí provedené podle zákona o Policii České republiky nebo rozhodnutí soudu o předběžném opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí podle zákona o zvláštních řízeních soudních, porušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znečistění veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení anebo zanedbání povinnosti úklidu veřejného prostranství, poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů, úmyslné zničení poškození, znečistění nebo neoprávněné odstranění, zaměnění, pozměnění, zakrytí nebo přemístění turistické značky nebo jiného orientačního označení, porušení podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání sportovních, kulturních, pietních a jiných společenských akcí anebo v místech určených k rekreaci, turistice nebo pohřbívání, nebo cestou na organizované sportovní utkání, v místě takového utkání nebo cestou zpět z takového utkání má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím její identifikaci a dále porušení obecně závazných vyhlášek – např. volné pobíhání psa / vyhláška č. 4/2012 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství /, nařízení města – např. porušení tržního řádu / nařízení č. 1/2008, které vydává tržní řád /, atd. )
  • přispíváním k ochraně a bezpečnosti osob a majetku (řeší úmyslné škody na majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením či poškozením se škodou menší než nikoliv nepatrnou – 10.000,- Kč)
  • podílením se na prevenci kriminality v obci
  • dohlížením na dodržování pravidel občanského soužití ( jinému ublíží na cti tím, že ho zesměšní nebo ho jiným způsobem hrubě urazí, jinému ublíží na zdraví, nebo úmyslně naruší občanské soužití tak, že jinému vyhrožuje újmou na zdraví, jiného nepravdivě obviní z přestupku, se vůči jinému dopustí schválnosti, nebo se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání.
  • odhalováním přestupků a jiných správních deliktů, jejichž projednávání je v působnosti obce (poškozování jízdního řádu na zastávkách MHD, nalévání a poskytování alkoholického nápoje osobě mladší 18ti let, umožnění osobě mladší 18ti let hru na výherním hracím automatu, neoprávněné lovení zvěře a chytání ryb…)
  • podílením se na bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikaci v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem (měření nejvyšší dovolené rychlosti, řízení provozu ve městě – montáž a demontáž vánoční výzdoby, při dopravních nehodách, při akcích města, jarní čištění ulic, řešení vozidel bez registračních značek či vykazujících znaky vraku, kontrola chodců při přecházení přes přechod pro chodce, sledování dodržování dopravního značení vyplývající z místní úpravy – zákaz stání, zákaz zastavení, zákaz vjezdu…, dopravní akce v součinnosti s Policií ČR)

Strážníci Městské policie také

kontrolují povodí Lužnice, chatovou oblast Soukeník, zasahují proti opilcům a řeší jejich přestupky, orietačně měří hluk před restauracemi, provádí osvětovou činnost ve školských zařízeních, při podezření na požití alkoholu nechají provést orientační dechovou zkoušku, provádí odtahy vozidel, organizují činnost a pomoc postiženým v případech jako je např. povodeň, zamoření prostoru plynem, atd.....

Ve spolupráci s Policií České republiky řeší

např. vloupání do chat a garáží, provádí akce zaměřené na alkohol či dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zabezpečují místo trestného činu.

Náplní činnosti Městské policie je i kontrola objektů města a jejich okolních prostor

např. Fierlingerova vila, národní kulturní památka Kozí Hrádek, mateřské školy, základní školy, Správa města, kino Spektrum, atd....

Městská policie se věnuje monitorující, dohlížecí i zabezpečující činností,

která souvisí s místními zvyklostmi a každoročně se opakujícími akcemi - akce na Kozím Hrádku, zabezpečení májových oslav (kladení věnců, ohňostroj, lampionový průvod), pouť v měsíci září, zabezpečení oslav Dr. E. Beneše, zabezpečení veřejného pořádku při otevření muzea Dr. E. Beneše, kontrola a zabezpečení kulturních akcí (letní kino, dětský den, atd.......)

Výše uvedené zjednodušené znění činnosti městské policie je podkladem pro všechny obyvatele především města Sezimova Ústí, protože pro tento region byla vaše Městská policie zřízena.

Nejen Ti, kteří se setkají s problémem a chtějí ho řešit, ti, co chtějí svou stížnost oznámit a pomoci, ale i ti, co chtějí svým oznámením přispět k odhalení potřebných skutečností či se jen potřebují na určitou věc zeptat, se mohou na Městskou policii v Sezimově Ústí kdykoliv obrátit.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace