Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Informace k ochraně osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále v textu jako „Nařízení“.

Správce osobních údajů

 • Město Sezimovo Ústí
 • IČ: 002 52 859
 • Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
 • ID datové schránky: h76j9ss
 • telefon: + 420 381 201 111
 • e-mail (podatelna): posta@sezimovo-usti.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

ZÁKLADNÍ SOUVISEJÍCÍ POJMY

Subjekt údajů: fyzická osoba, k níž se osobní údaje, dále též jako „OÚ“ vztahují

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby

Citlivý údaj: zvláštní kategorie osobního údaje – osobní údaje, které vypovídají o rasovém                 či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby

Zpracovatel OÚ: každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Účel zpracování OÚ: činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování OÚ: zákonnost (legálnost) zpracování. PO zpracovává pouze OÚ subjektů údajů, pro které byla zmocněna zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje OÚ: fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce OÚ: fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Zpracování OÚ: jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů organizace nepraktikuje.

PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy (zásady):

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování;
 • Účelové omezení (zpracovávání OÚ jen pro určité a legitimní účely);
 • Minimalizace OÚ (dochází ke zpracovávání OÚ pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu);
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální OÚ byly bezodkladně opraveny nebo vymazány);
 • Omezené uložení (OÚ jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy);
 • Integrita a důvěrnost (OÚ jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů: 

 1. Plnění právní povinnosti  

Právní předpis správci ukládá, aby OÚ zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

 1. Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se zejména o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

 1. Plnění smlouvy

Správce zpracovává OÚ subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

 1. Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů,                              a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

 1. Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 1. Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

PRÁVA SUBJEKTU

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • informace o účelech a právním základu zpracování;
 • informace o kategoriích osobních údajů;
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou OÚ předávány (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany);
 • informace o plánované době, po kterou jsou OÚ uloženy;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování;
 • konkretizaci oprávněného zájmu správce;
 • informace o zdroji, ze kterého OÚ pocházejí.

V případě, že by správce po dobu zpracování OÚ hodlal osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informovat subjekt údajů a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

Dále má subjekt údajů právo na:

 • na informaci, zda jsou či nejsou jeho OÚ zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům;
 • opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu;
 • výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu, tzv. právo být zapomenut, v případech kdy:
  1. OÚ již nejsou pro dané účely potřebné,
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
  3. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,
  4. OÚ byly zpracovány protiprávně,
  5. OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  6. pokud OÚ byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.
 • na omezené zpracování, a to v následujících případech:
  1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, 
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, 
  3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 
  4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • na získání OÚ, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.
 • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování OÚ zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu;
 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen;
 • e-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem;
 • datovou schránkou. 

 

Prohlášení o přístupnosti webu

Webové stránky města Sezimovo Ústí se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu i funkčnosti a vyhovovat tak zásadám Pravidel tvorby přístupného webu.

 

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vzhledu pak kaskádové styly CSS.

Textový obsah stránek lze zobrazit i s vypnutými kaskádovými styly.

Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Jsou to formáty DOC, XLS, PDF pro dokumenty a MP3 pro zvukové záznamy ze zastupitelstva.

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, XLS - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
MP3 - přehrávač pro tento formát je součást windows.

Kontakt na webmastera

Vaše případné dotazy, náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete psát na emailovou adresu o.kalivoda@sezimovo-usti.cz -  Ondřej Kalivoda.

stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace