Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Město Sezimovo Ústí

2 Důvod a způsob založení

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-zalozeni

3. Organizační struktura

Město a Městský úřad Sezimovo Ústí

https://www.sezimovo-usti.cz/mestsky-urad-odbory

Městská policie

https://www.sezimovo-usti.cz/mestska-policie

Příspěvkové organizace

Základní školy

https://www.sezimovo-usti.cz/skolstvi-zakladni-skoly#posun

Mateřské školy

https://www.sezimovo-usti.cz/skolstvi-materske-skoly#posun

Správa města Sezimovo Ústí

https://www.sezimovo-usti.cz/sprava-mesta

Městské středisko kultury a sportu

https://www.kultura.sezimovo-usti.cz/

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí

4.3 Úřední hodiny

https://www.sezimovo-usti.cz/mestsky-urad-uredni-hodiny

4.4 Telefonní čísla

+420381201111

telefonní seznamy měú

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.sezimovo-usti.cz

4.6 Adresa podatelny

Město Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí

4.7 Elektronická adresa podatelny

posta@sezimovo-usti.cz

4.8 Datová schránka

h76j9ss

5. Případné platby lze poukázat

  • 7200005553/8040 – hlavní účet města
  • 579035359/0800 – pronájem bytových a nebytových prostor

6. IČO

00252859

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00252859

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní a strategický plán, krizový plán, plán rozvoje sportu

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-uzemni-plan

Usnesení rady města

https://www.sezimovo-usti.cz/rada-mesta-usneseni-zapisy&podmenu=radamenu

Usnesení zastupitelstva města

https://www.sezimovo-usti.cz/zastupitelstvo-mesta-usneseni-zapisy&podmenu=zastmenu

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-vyhlasky

9. Žádosti o informace

https://www.sezimovo-usti.cz/mesto-poskytovani-informaci

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Město Sezimovo Ústí přijímá žádosti a další podání následujícími způsoby (jedná se o volně formulovaný podnět):

  • Osobně · na Městském úřadě v Sezimově Ústí v úředních dnech a v úředních hodinách
  • Písemně · na adrese: Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí
  • Elektronickou poštou · e-mail: posta@sezimovo-usti.cz

10.2. Opravné prostředky

Odvolání dle správního řádu je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí Města Sezimovo Ústí nebo jejích orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. 

stránka
12
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace