Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Odbory a oddělení městského úřadu

 

Oddělení v přímé působnosti tajemníka

Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků zejména:

 • zpracovává roční rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtu;
 • zpracovává rozbory hospodaření města včetně závěrečného účtu a provádí finanční vypořádání se státním rozpočtem a ostatními institucemi;
 • zpracovává rozpočtová opatření a předkládá je ke schválení orgánům města;
 • zpracovává finanční analýzy dle požadavků;
 • sleduje a kontroluje dodržování rozpočtové kázně;
 • zpracovává podklady pro dotace ze státního rozpočtu a jiných zdrojů;
 • sleduje plnění příslušných závazných ukazatelů dle smlouvy o poskytnutí dotace a spolupracuje na vyhodnocení průběhu akce, včetně definitivního přiznání dotace;
 • rozhoduje o čerpání prostředků sociálního fondu podle pravidel schválených RM;
 • kontroluje hospodaření příspěvkových organizací města;
 • zajišťuje kontrolu v oblasti účtování u městem zřízených příspěvkových organizací;
 • kontroluje vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu města;
 • soustřeďuje účetní výkazy příspěvkových organizací města a provádí jejich kontrolu;
 • metodicky koordinuje spolupráci se všemi příspěvkovými organizacemi města v ekonomické oblasti;
 • zajišťuje agendu veřejných sbírek;
 • zajišťuje agendu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v rozsahu
  • poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt,
  • poplatku ze vstupného,
  • poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj,
  • poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
 • vede evidenci oznamovací povinnosti u kulturních a společenských akcí;
 • vede agendu loterií a tombol.

Oddělení provozního účtování zejména:

 • zajišťuje styk s peněžními ústavy;
 • vede knihu došlých faktur;
 • eviduje smlouvy o poskytnutých úvěrech bankami a vyhotovuje podklady pro splátky těchto úvěrů;
 • zajišťuje agendu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, u poplatku ze psů;
 • vede komplexní agendu účetnictví města, zpracovává směrnice pro účetnictví a účtový rozvrh, likviduje platební doklady;
 • zpracovává výkazy města (účetní, mzdové, majetkové, statistické);
 • zajišťuje evidenci a vydávání pokutových bloků;
 • provádí likvidaci cestovních dokladů;
 • zabezpečuje platovou agendu a ostatní platby za provedenou práci vč. zajištění zákonných odvodů zaměstnanců MěÚ, MP, a dále příspěvkových organizací:
  • Městské středisko kultury a sportu;
  • Mateřská škola Zahrádka Sezimovo Ústí, Kaplického 1037;
  • Mateřská škola Sezimovo Ústí, Lipová 649;
  • Základní škola Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628, okres Tábor, (nejdéle do 31.03.2022);
  • Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor, (nejdéle do 31.03.2022);
  • vede a zajišťuje pokladnu, výplaty mezd, cestovné a stravovacího paušálu;
  • provádí úhrady splátek úvěrů a půjček poskytnutých městu;
  • zabezpečuje evidence majetku města, podklady pro účetnictví, fyzickou evidenci včetně majetku pronajatého a zastaveného; provádí inventarizaci majetku města.

Odbor správní a sociální zejména:

 • zajišťuje přestupkovou agendu ve věci,

a) proti pořádku ve státní správě,
b) proti pořádku v územní samosprávě,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku;

 • zajišťuje obsluhu úřední desky a vývěsek v prostoru města;
 • vymáhá pohledávky z obchodních vztahů a občanskoprávní povahy vzniklé ze smluvních závazkových vztahů;
 • zajišťuje agendu shromažďování občanů;
 • vede a zajišťuje matriční agendu, svatební obřady, vidimaci a legalizaci, státní občanství, agendu evidence obyvatel města;
 • vede evidenci ztrát a nálezů;
 • zabezpečuje vypořádání nákladů spojených s nařízenými pohřby;
 • vede volební seznamy, zajišťuje volby, sčítání obyvatel a místní referendum;
 • zajišťuje vedení podatelny a vedení pošty MěÚ;
 • zajišťuje vybírání správních poplatků souvisejících s výkonem činnosti odboru;
 • spravuje spisovnu a archiv MěÚ, připravuje a realizuje skartační řízení;
 • zabezpečuje MěÚ kancelářskými potřebami;
 • sleduje provozní stav kopírovací techniky, zajišťuje opravy, doplňování materiálem;
 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny a rozhlasu města;
 • zastupuje město jako vlastníka či spoluvlastníka při správních řízeních, kde je dotčen majetek města;
 • zabezpečuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, pozemků, jiné dispozice s majetkem města (směny pozemků, věcná břemena apod.) včetně výběrových řízení a kontroly plateb, připravuje a zajišťuje prodeje bytů;
 • připravuje smlouvy o převodech majetku včetně geometrických plánů a znaleckých odhadů dle vzorů smluv;
 • zajišťuje archivaci smluv;
 • zajišťuje podklady pro katastrální úřad, zápisy do katastru nemovitostí a řešení majetkoprávního vypořádání;
 • informuje občany prostřednictvím vývěsních skříněk, zveřejňuje záměry města nakládat s nemovitým majetkem v případech, o nichž rozhoduje RM a ZM;
 • vyhotovuje poklady pro exekuční řízení, podává návrhy na výkon rozhodnutí;
 • vede evidenci pohledávek města předaných k vymáhání, zpracovává podklady pro odpis nevymahatelných pohledávek;
 • eviduje právní a vnitřní předpisy města;
 • spolupracuje se starostou při výkonu veřejného opatrovnictví;
 • zabezpečuje vyjádření o spolehlivosti osob či o chování osob dle zákona;
 • zajišťuje občanské záležitosti, vede agendu čestného občanství.
 • Na úseku sociálních služeb /SOC/ zejména:
 • vykonává působnost orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů;
 • zajišťuje vyhledávací činnost a poradenství v oblasti pomoci v hmotné nouzi a sociálně-právní ochrany dětí a mládeže;
 • zajišťuje poskytování pečovatelské služby, včetně služeb denního stacionáře, centra osobní hygieny a prádelny v Domě s pečovatelskou službou;
 • - eviduje žádosti o přidělení a navrhuje RM přidělení bytu v domě DPS - K Hájence 1500, Sezimovo Ústí;
 • spolupracuje s neziskovými organizacemi na úseku sociální péče a sociálních služeb;
 • spolupracuje s krajským úřadem, zdravotnickými zařízeními a zařízeními sociálních služeb při řešení a zlepšování sociálních služeb;
 • rozhoduje o poskytování pečovatelské služby jednotlivým klientům a úhradě za tyto služby;
 • zabezpečuje problematiku komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na území města.

Kancelář tajemníka MěÚ zejména:

 • zajišťuje právní poradenství pro všechny odbory a oddělení organizačně začleněných do MěÚ;
 • ve věcech právního poradenství spolupracuje s ostatními orgány města a organizacemi, které zřizuje město;
 • zajišťuje agendu výherních hracích přístrojů;
 • zajišťuje agendu místního poplatku z ubytovací kapacity dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;
 • spolupracuje na evidenci právních a vnitřních předpisů města;
 • zajišťuje pojištění majetku města;
 • vykonává dozor nad zákonností právních předpisů města;
 • vypracovává zásadní právní výklady a stanoviska v působnosti města, vč. případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupuje zájmy města v soudních sporech;
 • vede přestupkovou agendu vyjma přestupkové agendy uvedené v bodě 5.1. písm. b)-e);
 • vede evidenci stížností;
 • provádí konzultační a poradenské činnosti v ucelené oblasti samosprávy ve vztahu k základním a mateřským školám zřízeným městem;
 • zabezpečuje plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci.

Na úseku sekretariátu

 • vede sekretariát starosty a místostarosty;
 • zodpovídá za pozvání členů orgánů města na jednání, zodpovídá za seznámení veřejnosti s termíny těchto jednání a zveřejnění usnesení;
 • zajišťuje zasedání ZM a RM;
 • vede agendu orgánů zastupitelů a radních města – především rozesílá materiály, vyhotovuje zápisy, archivuje materiály;
 • hospodaří s reprezentačním fondem úřadu;
 • organizuje přijetí návštěv a delegací vedením města;
 • zajišťuje redakci periodika Novinky ze Sezimova Ústí.

Odbor stavebního úřadu zejména

 • zajišťuje průběh správních, územních a stavebních řízení ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů na území správního obvodu stavebního úřadu;
 • vydává sdělení, posudky, stanoviska a rozhodnutí;
 • provádí výkon státního stavebního dohledu;
 • spravuje spisovnu – archiv stavebního úřadu všech staveb;
 • zajišťuje spisovou agendu odboru;
 • umožňuje nahlížení do archivních spisů stavebního úřadu;
 • rozhoduje o označení budov čísly popisnými nebo evidenčními, popřípadě o přečíslování budov.

Odbor rozvoje, územního plánování, životního prostředí a dopravy zejména:

 • zajišťuje výkon činností pořizovatele územně plánovací dokumentace pro město jako orgán územního plánování ve smyslu stavebního zákona;
 • zajišťuje výkon činností souvisejících s pořízením územně plánovací dokumentace pro obce na území správního obvodu stavebního úřadu;
 • v rámci správních řízení vedených stavebním úřadem sleduje, zda jím předkládané záměry jsou v souladu se závaznou částí platné územně plánovací dokumentace;
 • spolupracuje při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a veřejně prospěšných staveb na území města;
 • koordinuje investiční činnosti na území města;
 • spravuje a udržuje geografický informační systém;
 • zadává či provádí vypracování projektů vybraných programů pro město;
 • ve spolupráci s oddělením plánování, kontroly a místních poplatků zabezpečuje dotační politiku města;
 • zajišťuje kompletní přípravu výběrových řízení;
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi;
 • projednává přestupky a správní delikty na úseku ekologie;
 • kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají systému sběru a třídění odpadu;
 • kontroluje, zda původci mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu;
 • rozhoduje o vyměření poplatku za znečištění ovzduší;
 • zveřejňuje a informuje o posuzování vlivů na životní prostředí;
 • vydává povolení k odběru povrchových a podzemních vod, vede evidenci a zajišťuje provozuschopnost studní v majetku města;
 • povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě;
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků;
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma;
 • zajišťuje jménem města výkon práv a povinností správce vodního toku;
 • vydává územní rozhodnutí o změně využití území;
 • provádí výkon inspekční a dozorové činnosti v oblasti ŽP v předem vymezeném rozsahu;
 • vytváří obecně závazné vyhlášky o ochraně ŽP a o systému nakládání s komunálním odpadem;
 • zajišťuje správu budov užívaných MěÚ, jejich úklid, údržbu;
 • koordinuje činnost v otázkách oprav a údržby místních komunikací;
 • zajišťuje správu pevných i mobilních telefonů;
 • vede agendu autoprovozu;
 • zajišťuje agendu na úseku silničního hospodářství;
 • zajišťuje agendu místních poplatků u poplatku za užívání veřejného prostranství;
 • spravuje webové stránky města a MěÚ, zabezpečuje agendu SMART City.

Na úseku dopravy a silničního hospodářství zejména:

 • vykonává činnosti silničního správního úřadu podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, včetně výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu pro příslušné pozemní komunikace a výkonu státního dozoru,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům a závazného stanoviska v územním řízení.
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • projednává správní delikty ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., a zákona č. 200/1990 Sb., o
 • přestupcích, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný jiný správní orgán;
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
 • zabezpečuje vyjádření města k místní a přechodné úpravě provozu na veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • podílí se na správě a aktualizaci pasportu komunikací, včetně poskytování souvisejících spravovaných informací,
 • zajišťuje dohled nad plněním podmínek stanovených rozhodnutím pro zvláštní užívání místních komunikací a plnění stanovených změn dopravního značení na místních komunikacích,
 • zpracovává návrhy místních úprav provozu na městských komunikacích a návrhy změn dopravního značení.
 • zajišťuje a koordinuje rozvoj a implementaci GIS města, včetně zpracování nových vrstev a projektů využití.
stránka
1
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace