Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 5.1.2024 09:20:24
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Odbor:

 • oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Název:

 • poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Pracovník:

 • Jana Koubová

Adresa:

 • Dr. E. Beneše 21, 391 01  Sezimovo Ústí

Telefon:

 • 381 201 129

Potřebné formuláře:

 • občanský průkaz
 • ohlášení

Poplatník:

 • fyzická osoba přihlášená v obci /vztahuje se i na cizince/
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně

Sazba poplatku:

 • Kč 700,-- fyzická osoba/kalendářní rok
 • Kč 700,-- nemovitost/kalendářní rok

Splatnost a způsob platby:

 • poplatek je splatný do 31.05. příslušného kalendářního roku
 • hotově na pokladně Městského úřadu v Sezimově Ústí, Dr. E. Beneše 21
 • poštovní poukázkou
 • na účet obce vedený u Oberbank AG – č. účtu 7200005553/8040

Odpovědnost za zaplacení:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

Osvobození a úlevy od poplatku:

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) je mladší věku 3 let, přičemž tato poplatková povinnost vzniká od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy tato fyzická osoba dosáhne věku 3 let,
b) každé třetí a další nezaopatřené dítě, žijící s rodiči ve společné domácnosti. Pořadí dětí v rodině se určuje od nejstaršího k nejmladšímu, V případě, že počet nezaopatřených dětí žijící s rodiči ve společné domácnosti klesne na dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci kalendářního roku, kdy k této změně došlo,
c) dlouhodobě pobývá v cizině, přičemž za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců za kalendářní rok,
d) je držitelem průkazu ZTP a zároveň nedovršila věku 18 let, a to za kalendářní rok,
e) je držitelem průkazu ZTP/P, a to za kalendářní rok.

3. Poplatníci přihlášení na území města Sezimovo Ústí, kteří jsou zároveň vlastníky stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, jsou osvobozeni od poplatku u této stavby.
4. Od poplatku se osvobozuje město Sezimovo Ústí.

5. Úleva od poplatkové povinnosti se poskytuje za kalendářní rok osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) držitelem průkazu ZTP, od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy tato fyzická osoba dosáhne věku 18 let, a to ve výši 250 Kč, nebo
b) mladší věku 11 let, přičemž nárok na tuto úlevu zaniká prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy tato fyzická osoba dosáhne věku 11 let, a to ve výši 300 Kč, nebo
c) je studentem řádného studia soustavně se připravující na své budoucí povolání ubytována v místě svého studia mimo okres Tábor, a to až do dovršení věku 26 let, a to ve výši 350 Kč.

 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12 příslušného kalendářního roku.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

 

Ohlašovací povinnost:

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

2. V ohlášení poplatník uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat

v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,
do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

 

Předpisy:

 • obecně závazná vyhláška Města Sezimovo Ústí č. č. 4/2022  o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství systém odpadového hospodářství, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 128/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Sankce:

 • Při včasném nezaplacení poplatku vyměří MěÚ Sezimovo Ústí poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků až na trojnásobek. Při porušení povinnosti nepeněžité povahy /tj. ohlášení vzniku, zániku, ostatní změny/ může MěÚ uložit opakovaně pokutu dle zvláštního právního předpisu.

Odpovědná osoba:

 • Ing. Miroslava Svitáková, tajemnice

Získání informací:

 • MěÚ – oddělení plánování, kontroly a místních poplatků

Platnost ke dni:

 • 01.01.2024

Přílohy:

 • Ohlášení – majitel nemovitosti
 • Žádost o vrácení přeplatku

Přílohy:

ohlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

ohlášení - majitel nemovitosti

 otevřít soubor otevřít

žádost přeplatek

 otevřít soubor otevřít

žádost přeplatek

otevřít otevřít soubor
otevřít

ohlášení nároku na osvobození 2024

 otevřít soubor otevřít

otevřít otevřít soubor
otevřít

ohlášení nároku na úlevu 2024

 otevřít soubor otevřít

otevřít otevřít soubor
otevřít

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace