Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska
zveřejněno od: 20.9.2018 15:20:09 do: 7.10.2018

Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, starosta města Sezimovo Ústí oznamuje dobu a místo konání voleb do zastupitelstva obce.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.9.2018 13:56:56 do: 5.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v ulicích: Prokopa Holého, Klášterní, Žižkova, Vaníčkova, Táborská, Husovo náměstí, Kánišova a Dr. E Beneše

Městský úřad Sezimovo Ústí, Odbor dopravy, stanovuje přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích: Prokopa Holého, Klášterní, Žižkova, Vaníčkova, Táborská, Husovo náměstí, Kánišova a Dr. E Beneše.

Doba trvání úpravy provozu bude od 8. 10. 2018 do 30. 6. 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.9.2018 07:59:24 do: 17.10.2018

Záměr města pronajmout byt č. 627/33

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 627/33, o velikosti 2+1, v 5. nadzemním podlaží, čp. 627, ulice Školní náměstí, Sezimovo Ústí.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.9.2018 14:32:28 do: 3.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Nerudova

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Nerudova z důvodu zajištění parkovacího místa pro paní Hanu Geržovou.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.9.2018 14:31:32 do: 3.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Komenského

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Komenského z důvodu zajištění parkovacího místa pro paní Jitku Vlkovou.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 17.9.2018 14:30:18 do: 3.10.2018

Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu v ulici Komenského

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy stanovuje místní úpravu provozu v ulici Komenského z důvodu zajištění parkovacího místa pro pana Vladimíra Miklíka.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.9.2018 11:19:14 do: 2.10.2018

Přerušení dodávky elektrické energie

E.ON Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 2. 10. 2018 od 8,00 do 10,30 hodin v oblastech:

ulice Palackého č.p. 1132 a 1121

ulice Dr. E. Beneše č.p. 1097 a 1101zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.9.2018 10:46:55 do: 1.10.2018

Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na slinici I. třídy

Krajský úřad Jihočeského kraje stanovuje Františku Fau místní úpravu provozu silnic I/3 spočívající v umístění vodorovného a svislého dopravního značení.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 14.9.2018 08:36:02 do: 25.10.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako příslušný úřad územního plánování vykonávající působnost pořizovatele územních plánů podle ustanovení § 6 odst. 1c zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SEZIMOVO ÚSTÍ.

Veřejné projednání návrhu změny s výkladem projektantky se uskuteční
na MěÚ v Táboře, Žižkovo nám. čp. 6
(zasedací místnost v budově matriky, 1. patro)
dne 18.10.2018 (čtvrtek) od 13:00 hodin.

Návrh změny č. 1 Územního plánu Sezimovo Ústí je vystaven k veřejnému nahlédnutí

od 14.9.2018 do 25.10.2018

další dokumenstace viz odkaz:

http://www.taborcz.eu/zmena-c-1-uzemniho-planu-sezimovo-usti/d-55595/p1=66234zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.9.2018 14:07:35 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 3 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 3/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 11.9.2018 14:06:07 do: 27.9.2018

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje nedostatečně určitě identifikované vlastníky.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2018 13:21:35 do: 24.9.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí se na svém zasedání dne 6. 9. 2018 usnesením č.48/2018/27 usneslo na základě ust. § 10 písm. a) a ust. § 84 ost. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat  obecně  závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 7.9.2018 10:03:00 do: 24.9.2018

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě - budova čp. 664, Sezimovo Ústí

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě účinné od 1. 1. 2005, ve znění pozdějšího dodatku, jejímž předmětem je pronájem části nebytového prostoru čp. 664, který je součástí parc.č. st. 1171, o výměře 842 m2, nám. T. Bati, LV  č. 10001, obec a k.ú. Sezimovo Ústí s tím, že roční nájemné se sníží o částku 13.200 Kč v důsledku zkrácení doby odpisování, s účinností k 1. 1. 2019.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.9.2018 13:52:12 do: 30.9.2018

Výsledky výběrového řízení na pronájem bytů

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje výsledky výběrového řízení na pronájem bytů z jednání Bytové komise dne 5. 9. 2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.9.2018 13:41:13 do: 10.10.2018

Záměr města pronajmout byt na Husově náměstí čp. 75

Město Sezimovo Ústí zveřejňuje záměr pronajmout byt č. 75/06 na Husově náměstí v Sezimově Ústí I.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.9.2018 14:44:17 do: 5.10.2018

Vodárenská společnost Táborsko oznamuje ceny vodného a stočného

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. oznamuje změnu ceny vodného a stočného.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.8.2018 15:14:23 do: 1.11.2018

ČEVAK - Oznámení o provádění prací v komunikaci, chodníku nebo v jiném veřejném prostranství

Společnost ČEVAK si dovoluje oznámit, že je na základě poruchy nucena uskutečnit v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2018 práce v komunikaci, chodníku nebo v jiném veřejném prostranství dle přiložené situace.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 20.8.2018 14:01:17 do: 7.10.2018

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, poskytuje starosta města Sezimovo Ústí informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.8.2018 17:05:02 do: 7.10.2018

Oznámení o losování

V souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 7 vyhl. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zák. o volbách do zastupitelstev obcí, proběhne dne 21.08.2018 ve 13.00 hod. losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.8.2018 17:02:13 do: 7.10.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - volby do ZO 2018 Košice

Rozhodnutí Registračního úřadu Sezimovo Ústí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (§ 23 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.8.2018 17:01:31 do: 7.10.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - volby do ZO 2018 Planá nad Lužnicí

Rozhodnutí Registračního úřadu Sezimovo Ústí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (§ 23 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 15.8.2018 17:00:23 do: 7.10.2018

Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - volby do ZO 2018 Sezimovo Ústí

Rozhodnutí Registračního úřadu Sezimovo Ústí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (§ 23 odst. 4 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.8.2018 15:36:21 do: 28.9.2018

Nabídka pronájmu/pachtu nebytového prostoru restaurace Spektrum a předzahrádky

Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí zastoupené příspěvkovou organizací Městské středisko kultury a sportu, Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí nabízí formou obálkové metody k pronájmu/pachtunebytový prostor tvořící restauraci Spektrum, tj. nebytový prostor restaurace Spektrum o celkové výměře cca 121,00 m2 v budově čp. 701 (kino Spektrum) na náměstí Tomáše Bati v Sezimově Ústí, která je součástí pozemku parc. č. st. 2495, LV č. 5461, vše v obci a k. ú. Sezimovo Ústí, a předzahrádky před vchodem do restaurace na části pozemku parc. č. 184/7 – ostatní plocha, zeleň, LV č. 10001, obec a k. ú. Sezimovo Ústí, o výměře cca 42 m2.

 zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 6.8.2018 16:08:04 do: 7.10.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starosta města stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 3.8.2018 14:11:33 do: 5.10.2018

Dražební vyhláška - Elektronická veřejná dražba

Dražební vyhláška - elektronická veřejná dražba vyhotovená dle ust. § 43 a § 16a zák. č. 26/2000 Sb., č.j. 135/20108-N ze dne 1. 8. 2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 19.7.2018 15:04:16 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 2 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje na svých internetových stránkách rozpočtové opatření č. 2/2018.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:39:16 do: 7.10.2018

Informace k volbám do zastupitelstva obce v roce 2018

Starosta města Sezimovo Ústí zveřejňuje seznam volebních obvodů, jejich popis, počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích. zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:35:59 do: 7.10.2018

Počet podpisů na peticích

Městský úřad Sezimovo Ústí zveřejňuje potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 10.7.2018 12:34:04 do: 7.10.2018

Podání kandidátních listin

Městský úřad Sezimovo Ústí, jako pověřený obecní úřad, zveřejňuje seznam obecních úřadů, kterým se kandidátní listiny podávají přímo a seznam obcí, které kandidátní listiny podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu.zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 9.5.2018 12:45:34 do: 31.12.2018

Rozpočtové opatření č. 1 Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje rozpočtové opatření č. 1 na svých internetových stránkách.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 8.1.2018 12:43:59 do: 31.12.2018

Rozpočet Svazku obcí mikroregionu Táborsko

Svazek obcí mikroregionu Táborsko zveřejňuje svůj rozpočet na rok 2018.

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

zveřejněno od: 21.2.2017 12:36:18 do: 31.12.2019

Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření

Údaje dle zákona č. 250/2000 Sb. (rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a rozpočtová opatření) jsou k dispozici na webových stránkách města www.sezimovo-usti.cz/mesto-ekonomicke-informace

zodpovídá: Bc. Veronika Benáková

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace