Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 31.5.2022 14:39:08
Přehled nejdůležitejších předpisů pro jednání a rozhodování Města Sezimovo Ústí

Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

Ústavní  zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení  Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Vyhláška  č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schránka: h76j9ss
administrace