Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

vloženo | 9.8.2021 11:05:36
Dotaz ze dne 14.07.2021

Žadatelka požadovala na základě své žádosti ze dne 14.07.2021 poskytnutí informací dle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

  • Byly terénní úpravy pozemku parc. č. 84/3 v k. ú. Sezimovo Ústí v roce 1988 provedeny na základě povolení stavebního úřadu? Pokud ano, zašlete žadatelce kopii příslušného povolení včetně doložky právní moci a vykonatelnosti.
  • Bylo tenisové hřiště včetně příslušenství na pozemku parc. č. 84/3 v k. ú. Sezimovo Ústí v roce 1988 postaveno na základě povolení stavebního úřadu? Pokud ano, zašlete žadatelce kopii příslušného povolení včetně doložky právní moci a vykonatelnosti.
  • Pokud byl ve věci veden správní spis, žádáte o možnost do něj kdykoliv nahlédnout podle § 38 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu, ve znění pozdějších předpisů, jelikož na tom mám právní zájem spočívající v ochraně pohody bydlení. Současně prosíte o sdělení spisové značky.

Odpověď:

K výše uvedenému stavební úřad uvádí, že tehdejší majitelé předmětného pozemku, manželé xx, podali dne 10.04.1988 žádost o povolení úpravy terénu zahrady pro rekreační hřiště na tenis a odbíjenou a tehdejší Městský národní výbor v Sezimově Ústí – odbor výstavby a územního plánování (dále jen „tehdejší stavební úřad“) písemností ze dne 20.04.1988, č. j.: výst. 6/88-výst., souhlasil s ohlášením daného záměru. Dále dne 17.05.1988 podal pan xx žádost o povolení zřízení plotu o délce 20 m a výšce 3,5 m, který by zabraňoval pronikání míčků na sousedův pozemek a s tím tehdejší stavební úřad souhlasil písemností ze dne 04.08.1988, č. j.: výst./6/88-DS.  K dané záležitosti stavební úřad pak ještě dodává, že sice z vydaného souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem není patrno, zda předmětné hřiště tehdejší stavební úřad posuzoval jako drobnou stavbu nebo jako terénní úpravu, nicméně v daném případě lze konstatovat, že souhlas ze strany tehdejšího stavebního úřadu byl v pořádku, neboť i kdyby na stavbu předmětného hřiště tehdejší stavební úřad nenahlížel jako na drobnou stavbu, na kterou by postačil právě souhlas, tak i v případě terénní úpravy nebylo potřeba vždy vést územní řízení, na základě kterého by bylo vydané územní rozhodnutí.

Pro úplnost pak stavební úřad uvádí, že předmětná stavba byla vystavěna v roce 1988 dle tehdejší právní úpravy, a to sice dle tehdejšího zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který platil do konce roku 2006, přičemž stavby, postavené před rokem 2006 se povolovaly stavební komisí buď na základě stavebního povolení nebo souhlasem (i mlčky) s ohlášením.

Dále je pak nutno dodat, že vzhledem k tomu, že nebylo vedeno žádné řízení týkající se předmětného tenisového hřiště, nebyla Vám proto písemnost ze dne 20. 4. 1988 č. j.: výst. 6/88-výst., kterou souhlasil tehdejší stavební úřad s ohlášením daného záměru, doručena. Kopie Vámi požadovaných dokumentů Vám stavební úřad poskytnout nemůže, jelikož stavba byla povolena souhlasem s ohlášením daného záměru – viz výše, tudíž Vámi požadované dokumenty (příslušné povolení včetně doložky právní moci a vykonatelnosti) neexistují.

Co se pak týče toho, zda byl ve věci veden správní spis a Vašeho požadavku do něj kdykoliv nahlédnout dle § 38 odst. 2 správního řádu, k tomu je nutno dodat, že předmětný spisový materiál je uložen v archivu na Městské úřadu Sezimovo Ústí, který má na starosti pracovnice podatelny, konkrétně paní Černohorská Vendulka. Stavební úřad považuje za důležité upozornit na to, že byť § 38 odst. 2 správního řádu upravuje nahlížení do spisu jiným osobám, než účastníkům řízení, neznamená to, že kdokoliv může do spisu nahlédnout. Jak jste sama uvedla, je potřeba prokázat právní zájem. V komentovaném správním řádu (Správní řád komentář 6. vydání 2019, C.H.BECK) je k § 38 odst. 2 uvedeno mimo jiného, že správní orgán umožní nahlédnout do spisu i jiným osobám než účastníkům řízení, resp. jejich zástupcům, ovšem pouze za podmínky, že tyto osoby prokážou právní zájem nebo jiný vážný důvod a že tím nebude porušeno právo některého z účastníků řízení, popřípadě dalších dotčených osob, anebo veřejný zájem.

Osobou, která má právní zájem na nahlédnutí do spisu, může být i právní nástupce účastníka správního řízení, pro kterého je podle § 73 odst. 2 závazné pravomocné rozhodnutí týkající se movité nebo nemovité věci v případě, že je pro práva a povinnosti účastníků určující právo v jiné věci. Právní zájem může prokázat rovněž osoba, která potřebuje nahlédnout do spisu za účelem získání údajů, které může uplatnit v jiném řízení. Příkladem jiného vážného důvodu pro nahlédnutí do spisu může být i vědecká či pedagogická činnost, v souvislosti s níž, je třeba do spisu nahlédnout. Nejvyšší správní soud se v odůvodnění rozsudku 9 As 17/2010 vyslovil k otázce prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu osobou, která žádá o nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 2 správního řádu následovně: „Ustanovení § 38 odst. 2 správního řádu váže oprávnění nahlédnout do spisu na prokázání vážných důvodů či právního zájmu. Nestačí tedy pouze povinnost tyto důvody tvrdit, ale též prokázat. Důkazní břemeno leží zcela nepochybně na žadateli o nahlédnutí do spisu.

Stavební úřad závěrem uvádí, že zmiňovaný § 38 správního řádu upravuje situaci, kdy je vedeno správní řízení. V daném případě tenisového hřiště se správní řízení nikdy nevedlo.

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace