Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schránka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
novinky úřední deska

Řešení stížností na obtěžování hlukem z průmyslové zóny Sezimovo Ústí II - Planá nad Lužnicí

vloženo | 26.2.2020 12:47:54
Informace o stavu řešení problematiky hluku v Sezimově Ústí

Město se zabývá několika stížnostmi na hluk z oblasti průmyslových závodů, které obdrželo od občanů města. Podle monitoringu situace, provedeném ve spolupráci se zástupci společnosti Kovosvit MAS a.s., je zdrojem denního hluku provoz slévárny v areálu této společnosti. V nočních hodinách jsou občané obtěžováni hlukem z areálu společnosti SILON s.r.o.

Město  proto dne 16.11.2017 odeslalo podnět na Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích o provedení státního zdravotního dozoru, zda jsou dodržovány zákonné limity hluku v průmyslové zóně Sezimovo Ústí II – Planá nad Lužnicí, a sdělení výsledků tohoto měření. S hygienickou stanicí město spolupracuje. Z měření by mělo vyplynout, zda dochází k překračování limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. O výsledcích budeme informovat zde.

K datu 5. 6. 2018 se situace s hlukem nezměnila - hluk ze slévárny společnosti KOVOSVIT MAS a.s. stále v nesnížené míře obtěžuje obytnou zástavbu v Sezimově Ústí, stejně tak z areálu společnosti SILON a.s. S krajskou hygienickou stanicí byly, po delší době jejich mapování situace, konečně domluveny podmínky a vhodný způsob měření, z něhož by mělo vzejít, zda hladina hluku překračuje hygienické limity. Předpokládá se, že měření by mělo být uskutečněno v červenci.

Konečně v říjnu 2018 krajská hygienická stanice provedla 2 měření hluku v mimopracovním prostředí v chráněném venkovním prostoru před obytnými byty (zprávy o výsledcích měření město Sezimovo Ústí obdrželo v 2. pol. prosince) s těmito závěry:

1. Denní měření hluku, který je tvořen zejména hlukem provozu slévárny v areálu této společnosti Kovosvit MAS a.s., naměřilo hodnotu 48,9 dB. Naměřená hladina akustického tlaku nepřekročila hygienický limit pro chráněný venkovní prostor v denní době, který činí LAeq,8h = 50 dB. 

2. V nočních hodinách jsou občané obtěžováni hlukem z průmyslového areálu společnosti SILON s.r.o. Noční měření hluku před obytným domem čp. 465 v Průmyslové ulici nejblíže areálu prokázalo překročení hygienického limitu pro ekvivalentní hladinu akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor v noční době o 10,8 dB. Naměřená hodnota činila 45,8 dB, přičemž limitní hodnota činí 35 dB. Krajské hygienické stanici se nepodařilo vytipovat přesný zdroj hluku, proto předala výsledky stavebnímu úřadu k řešení.

Stavební úřad se bude zabývat zejména identifikací největšího přispěvovatele hluku v nočních hodinách z průmyslové zóny - areálu Silonu s.r.o., zaměří se na posouzení plnění podmínek jím vydaných povolení k provozu, předpokládá se vedení jednání se zástupci provozovatele zdroje hluku a dalšími dotčenými správními úřady. 

 

Dne 28. 8. 2019 proběhla koordinační schůzka mezi stavebním úřadem MěÚ Sezimovo Ústí, městem Sezimovo Ústí a KHS České Budějovice. Zde byly diskutovány potřebné aspekty problematiky hluku z průmyslového areálu Silon s.r.o. a vzájemná součinnost při jejím řešení. Na základě zmíněné schůzky stavební úřad vyvolal společné jednání v prostorách spol. Silon s.r.o. se všemi 8 firmami v areálu Silon s.r.o. (jak těch v nájmu, tak i s vlastními pozemky). Na tomto jednání dne 18. 9. 2019, na kterém byli rovněž přítomni zástupci KHS České Budějovice, byla celá záležitost s překročenými hygienickými limity z průmyslového areálu představena a projednána se zmíněnými firmami jako provozovateli všech možných zdrojů hluku v tomto areálu. Zástupci firem byli informováni o tom, že areál, jako zdroj hluku, překračuje hygienické limity hluku pro noční dobu a proto podle zákona na ochranu veřejného zdraví nelze KHS vydat souhlas k vybudování nových zdrojů hluku (např. při rekonstrukci, modernizaci, apod.). Takové zdroje je možné povolit pouze tehdy, pokud současně někde ve své výrobě na druhé straně provedou opatření pro utlumení hluku tak, aby výsledný hluk se nezvýšil – samozřejmě na základě analýzy a měření hlukové situace, doporučení akreditované společnosti a následného kontrolního měření.

 

Po dohodě všech zúčastněných došlo ke všeobecné shodě problém řešit – zástupci spol. Silon s.r.o. informovali, že již z vlastní iniciativy poté, co se dříve od MěÚ Sezimovo Ústí dozvěděli, že dochází k překračování hygienického limitu hluku, sami zahájili kroky pro řešení situace. Po předchozím projednání s KHS zadali zpracování podrobného měření hluku v celém svém areálu, které by mělo jednak zmapovat zdroje hluku a jejich intenzitu a zejména po vyhodnocení navrhnout opatření ke snížení celkové hlukové zátěže. K uskutečnění měření je zapotřebí součinnost provozovatelů zdrojů. Většina z nich na jednání součinnost přislíbila.

Po dokončení tohoto auditu s ním bude seznámen stavební úřad a svolána další společná schůzka a domluveny další kroky ve věci.

 

Podle informací spol. Silon s.r.o. ze dne 25. 2. 2020 měření hluku v areálu společnosti bylo již kompletně změřeno. Nyní se ve spolupráci s KHS v Jindřichově Hradci na základě výsledků z měření zpracovává 1 kolo opatření ke snížení hluku v prostoru areálu. Poté, co bude k dispozici, bude svoláno 2 jednání v rámci státního stavebního dohledu a domluveny další kroky a termíny.

 

 

 
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
kontakty podatelna
telefon: 381 201 111 e-mail: posta@sezimovo-usti.cz datová schánka: h76j9ss
administrace