Město a Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr.E.Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí | tel.: 381 201 111 | e-mail: posta@sezimovo-usti.cz | IČO: 00 252 859 | datová schánka: h76j9ss
přeskočit hlavní navigaci
aktuality úřední deska

přihlášení / přidat příspěvek / nový uživatel / podmínky diskuze


» 20.5.2015 11:28:48
A znova smlouva s EI / milan
Tak pane starosto jinak. dostal p. Podolský k dnešnímu dni plné znění právního posudku na smlouvy s Energoinvestem ? A co znamená tato vaše informace na webu. Ten překlep v první větě je tam úmyslně ? Odpověď: Žadateli bylo poskytnuto plní znění Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. ve věci právního posouzení smluvních vztahů mezi subjekty zajišťující tepelné hospodářství, jejímž výsledkem je právní rozbor týkající se posouzení vlastnictví jednotlivých částí zařízení a technologií tepelného hospodářství města Sezimovo Ústí, který zejména zahrnuje posouzení platnosti smlouvy o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a společností ENERGOINVEST, a.s. ze dne 29.3.2010, ve znění pozdějších dodatků, smluvních a mimosmluvních nároků či odpovědnosti města Sezimovo Ústí v souvislosti s vypořádáním vlastnických vztahů k Systému vytápění, návrh jednotlivých alternativ dalšího postupu města Sezimovo Ústí a doporučení řešení, které by bylo pro město Sezimovo Ústí nejvýhodnější.
» 19.5.2015 10:11:20
Dotaz z 11.5.2015 / milan
Znovu opakuji dotaz z 11.5. kdy bude splněno usnesení MZ ? Z níže uvedené zveřejněné odpovědi p. Podolskému, se dá vyvodit, že už plné znění právního posudku dostal. Kdy bude opraveno i již zveřejněné cenzurované znění na webu města ? Dotaz z 25.6.2012 Žadatel se na základě své žádosti ze dne 25.6.2012 domáhal poskytnutí informace, která se týká „Smlouvy o poskytování právních služeb“ mezi povinným subjektem a Advokátní kanceláři Havel, Holásek a Partners, s.r.o. ve věci právního posouzení smluvních vztahů mezi subjekty zajišťující tepelné hospodářství města Sezimovo Ústí dle unsesení RM č. 275/2011 a dále informace o výsledku tohoto zadání. Dále žadatel požaduje, nebrání-li tomu jiné právní důvody, poskytnout kopie těchto materiálů. Odpověď: Žadateli bylo poskytnuto plní znění Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. ve věci právního posouzení smluvních vztahů mezi subjekty zajišťující tepelné hospodářství, jejímž výsledkem je právní rozbor týkající se posouzení vlastnictví jednotlivých částí zařízení a technologií tepelného hospodářství města Sezimovo Ústí, který zejména zahrnuje posouzení platnosti smlouvy o nájmu souboru movitých a nemovitých věcí uzavřené mezi městem Sezimovo Ústí a společností ENERGOINVEST, a.s. ze dne 29.3.2010, ve znění pozdějších dodatků, smluvních a mimosmluvních nároků či odpovědnosti města Sezimovo Ústí v souvislosti s vypořádáním vlastnických vztahů k Systému vytápění, návrh jednotlivých alternativ dalšího postupu města Sezimovo Ústí a doporučení řešení, které by bylo pro město Sezimovo Ústí nejvýhodnější.
» 17.5.2015 11:07:38
Park u benešovy vily / Frantisek
Děkuji za informaci, jenom doufám, že výsledek jednání s vedoucím Úřadu vlády neskončí ve smyslu původního záměru. Očekávám, že budeme vhodnou formou o výsledku informováni.
» 15.5.2015 13:27:28
Park u Benešovy vily / moderator
V brzké době by měl do Sezimova Ústí přijet vedoucí Úřadu vlády ČR a v té souvislosti se předpokládá vzájemné jednání i o nutných opravách zahrady pod hrobkou manž. Benešových a využití zahrady pro občany a návštěvníky města. Město pochopitelně neusiluje za každou cenu pečovat o cizí majetek, zároveň však není spokojeno se současným stavem. Martin Doležal, starosta města
» 15.5.2015 13:19:35
Apollo, TV, Táborská / moderator
1/ O spolupráci s řešením situace na křižovatce Kánišova x Táborská byla požádána Policie ČR, která zde zvýšila svou kontrolní činnost. Po zkušenostech z několika předchozích víkendů je zřejmé, že dochází objektivně ke zlepšení situace. 2/ K TV signálu jsem se již vyjadřoval, pokud existuje nějaké řešení, z pohledu finančních nákladů akceptovatelné pro město, jsem připraven o něm jednat. 3/ 1. etapa rekonstrukce ul. Táborská je dokončena, byl zřízen zpomalovací práh a bude vyhodnocena jeho účinnost. Realizace 2. etapy byla vázána na dotaci z ROP. Ta poskytnuta nebyla, přesto rada města podpořila záměr akci realizovat a z toho důvodu probíhají t.č. s Vodárenskou společností Táborsko jednání o možné modifikaci projektu tak, aby o něm mohlo znovu rozhodovat zastupitelstvo města v červnu t.r. Martin Doležal, starosta města
» 14.5.2015 21:29:56
chybí odpovedi / MAGDA
TAK JAK TADY PROČÍTÁM ZPĚTNĚ PŘÍSPĚVKY, NESTAČÍM SE DIVIT! CHCETE SE STARAT O CIZÍ MAJETEK (ZAHRADA BENEŠOVY VILY), KDYŽ SE NEUMÍTE POSTARAT O SVÉ OBČANY. POLOŽÍM ZNOVU TŘI JEDNODUCHÉ KONKRÉTNÍ OTÁZKY. 1/ KDY SE ZJEDNÁ POŘÁDEK NA KŘIŽOVATCE OKOLO DISKOTÉKY APOLLO V NOČNÍCH HODINÁCH BĚHEM PROVOZU DISKOTÉKY ( PÁ- SO ) 2/ JAK BUDE VYŘEŠEN PROBLÉM S NEDOSTATEČNÝM TV SIGNÁLEM VE SPODNÍ ČÁSTI SÚ 3/ JAK SE VYŘEŠÍ NEDODRŽOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ (RYCHLOSTI) V NOVĚ OPRAVENÝCH ULICÍCH? A TO JEŠTĚ NENÍ HOTOVÁ DRUHÁ ETAPA TÁBORSKÉ ULICE,(PODOTÁZKA: BUDE SE DĚLAT DRUHÁ ETAPA? STÁLE NENÍ ZNÁMA ŽÁDNÁ INFORMACE /NAPŘED V POLOVINĚ DUBNA, POTOM V KVĚTNU A STÁLE NIC ŽÁDNÁ INFORMA) PO OPRAVENÉ PRVNÍ ČÁSTI UŽ SE ZÁVODÍ.
» 13.5.2015 10:47:04
Park u Benešovy vily / Frantisek
V příspěvku 17.4.2015 jsem v reakci na příspěvek ze dne 14.4.2015 uvedl svůj názor. Příspěvek sice nebyl označen jako dotaz, ale stylizací snad jako dotaz vyzněl a přesto se k názoru dosud nikdo z vedení města, případně z řady navrhovatelů nikdo nevyjádřil. Takže se budu opakovat: DOTAZ - rád bych věděl, jestli bude město žádat Úřad vlády o příp.výpůjčku spodní části zahrady u Benešovy vily za účelem možnosti tuto část zahrady za Úřad vlády udržovat a to za vlastní prostředky, nebo jestli ten návrh nebude podán. Na příspěvek není skoro měsíc reagováno. Pokud zůstává ano, očekávám vysvětlení (doufám, že smím o to požádat) a jaké důvody vedly k tomuto pro mě zvláštnímu požadavku. Pokud žádost podána nebude, tak abych neutrácel váš čas, stačí mi v odpovědi napsat ŽÁDOST PODÁNA NEBUDE! a nic víc. Děkuji za odpověď a doufám že v přijatelném čase.
» 11.5.2015 17:28:48
Splnění usn. č.24/2015/5 / Milan
Kdy bude splněno zveřejněním na webu města dle zák. 106 usnesení MZ č. 24/2015/5 ? O zveřejnění plného znění právního posudku na smlouvy k tepelnému hospodářství ? Usnesením č. 24/2015/5 I. Revokuje usnesení ZM č. 93/2014/34 ze dne 23. 9. 2014 a II. Ukládá starostovi města splnit povinnost uloženou městu Sezimovo Ústí ve výroku II. rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 10A 125/2012-26 ze dne 26. 3. 2013, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2013 a
» 17.4.2015 14:16:23
Park Benešova vila / Frantisek
Nechápu obsah příspěvku ze dne 14.4.2015 ohledně parku u Benešovy vily. Pokud je toto místo majetkem České republiky, tedy správcem je Úřad vlády, tak ten je snad povinen toto místo udržovat. Jsou tam přece uloženy ostatky druhého prezidenta, takže to není jenom majetek, ale pietní místo, kde je uložen člověk, který patří do historie naší země. Pokud stav parku začíná být neuspokojivý, tak je samozřejmě v pořádku na tento stav upozornit, nebo upozorňovat, ale nevím proč se vnucovat a žádat o nějaké propůjčení za účelem vlastní údržby za vlastní peníze, když Úřad vlády dostává na svoji činnost prostředky ze státního rozpočtu. A pokud se jedná pouze o jednu lavičku, tak tu tam lze snad postavit i bez jejich laskavého svolení s oznámením, že jim byla městem Sez.Ústí darována, aby ji uvedly v soupisu majetku. To rozpočet města zřejmě utáhne. Ale zavazovat se ke stálé údržbě za peníze z vlastního rozpočtu?
» 14.4.2015 10:12:44
Cena vodného / moderator
Pro Milana: Děkuji za podnět, zajistím prověření charakteru majetku, který byl městy vkládán do VST, a případný dopad změny specifikace tohoto tzv. oddělitelného majetku na cenu vodného a stočného. Martin Doležal, starosta města
» 14.4.2015 09:09:07
Cena vodného / Milan
Pro pana starostu, jako jednatele (VST ) Vodárenské společnosti Táborsko, kde zastupuje zájmy Sezimova Ústí. VST má základní jmění v ceně asi 400 mil. Kč které do VST vložila města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá n. L. V tom jsou započteny i stovky km vodovodních přípojek o které má provozovat ČEVAK. Nyní rozesílá ČEVAK majitelům domů dopis kterým oznamuje , že přípojky přešly do vlastnictví majitelů domů ke kterým přípojka vede. Otázky zní : Sníží VST svoje základní jmění o cenu přípojek ? Sníží se cena vodného, když náklady o údržbu přípojek spadnou nově na majitele domů ?
» 14.4.2015 10:09:16
Park Benešova vila / moderator
Děkuji za připomínku, naprosto s ní souhlasím. Moje kritika neutěšeného stavu jde ještě dál. Neopravené břehy Kozského potoka a tzv. přístaviště, nedostatečná obnova plochy, kde se při povodni vytvořila laguna, nesmyslný plot apod. Celý park u hrobky ale patří do vlastnictví České republiky a spravuje jej Úřad vlády ČR (pouze objekt památníku Dr. Edvarda Beneše je ve správě Husitského muzea v Táboře). Protože ani mne či vedení města stav parku nenechává dlouhodobě klidným, byla v r. 2014 odeslána Úřadu vlády ČR žádost, týkající se převodu celé spodní části parku do vlastnictví města Sezimovo Ústí. Žádost, ve které se město zavazovalo zachovat důstojný ráz prostoru, ale zároveň jej citlivě upravit a vlastním nákladem udržovat, však byla ze strany Úřadu vlády zamítnuta. Vzhledem k tomu, že stav parku zůstává neuspokojivý, připravujeme podání nové žádosti o převod popř. výpůjčku spodní části parku tak, aby jej mohlo město Sezimovo Ústí spravovat. Martin Doležal, starosta města
vybrané odkazy
úřední hodiny měú
PONDĚLÍ 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ÚTERÝ 13:00 - 15:00
STŘEDA 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
ČTVRTEK 13:00 - 15:00
PÁTEK 8:00 - 11:30
administrace